Jaarverslag 2020

16 november, 2021, Zoetermeer, Nederland
Het openbare jaarverslag 2020 van de stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)

Het derde jaar

De ontwikkelingen in 2020

Sinds de instelling van de GAT in december 2017 heeft de GAT zich geprofileerd als een professionele rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie voor alternatieve / complementaire therapeuten. In 2020 telde het GAT 2500 geregistreerde therapeuten. Volgens de prognose zal de GAT in 2022 de geschilleninstantie zijn van meer dan 4000 alternatieve therapeuten. Er zullen 3 beroepsorganisaties door de GAT erkend zijn. Namelijk CATcollectief, CATvergoedbaar en Complementaire Kwaliteitstherapeuten.

2500

Geregistreerde therapeuten

3

Erkende beroepsorganisaties

Actief in de sector

Voorlichtende rol tijdens de coronacrisis

GAT heeft in 2020 actief gewerkt aan professionalisering van de alternatieve / complementaire sector. In 2020 is er een aantal speerpunten dat een hoofdrol heeft gespeeld bij de verdere inrichting van de GAT: Ten eerste zijn er klachten ontvangen en behandeld door de GAT in 2020. Daarnaast heeft de GAT voor 2500 geregistreerde therapeuten actief een voorlichtende rol gespeeld gedurende de coronacrisis. Na elke persconferentie hadden therapeuten veel vragen. Welke maatregelen waren nu wel of niet van toepassing op de alternatieve gezondheidszorg? De GAT heeft op cruciale momenten onderzoek gedaan en contact gelegd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om tot duidelijke antwoorden en richtlijnen te komen die actief met de geregistreerde GAT-therapeuten werden gedeeld op de nieuws pagina van onze website.

Beroepsorganisaties

Door GAT erkende beroepsorganisaties

 

In 2020 waren drie beroepsorganisaties door de GAT erkend

 

Als een complementair therapeut aansluiting zoekt bij de GAT moet deze eerst erkend worden bij een door GAT erkende beroepsorganisatie. Alle GAT-therapeuten werken op hbo-niveau. De toelatingseisen bij ‘vergoedbare’ beroepsorganisaties zijn een 3- tot 4 jarige complementaire beroepsopleiding en voldoen aan de PLATO-norm. Een opvallende tendens is dat veel GAT-therapeuten die wel voldoen aan de eisen van zorgverzekeraars er niet meer voor kiezen om met vergoedingen te werken. De suggestie dat alleen vergoedbare therapeuten goede kwaliteit van zorg leveren is hiermee achterhaald geraakt. Deze therapeuten willen wel aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie en daarmee voldoen aan wetgeving, kwaliteitsstandaarden en beroepsvoorwaarden. GAT houdt de geregistreerde therapeuten voor dat het kwaliteitsdenken sinds de invoering van de Wkkgz steeds belangrijker wordt. In het GAT-Kwaliteitsplan krijgt de alternatieve therapeut die al langer werkzaam is de gelegenheid om verder te groeien in competenties en krijgt de therapeut non-profit Kwaliteitsintrumenten waarmee de praktijk verder geprofessionaliseerd kan worden. Dit is een unieke kans voor solistische ZZP’ers in een sector die pas kort ‘echt’ serieus wordt genomen door de invoering van de Wkkgz. GAT wijst de beroepsorganisatie bij erkenning op de taak van de beroepsorganisatie. Het GAT stelt dat de erkende beroepsorganisaties moeten controleren of de aangesloten therapeuten zich houden aan de richtlijnen die de Wkkgz aangegeven heeft. Zo zal de beroepsorganisatie controleren of de aangesloten complementaire therapeuten zorgen voor duidelijke communicatie naar hun cliënten. De geschillencommissie moet laagdrempelig toegankelijk zijn voor de cliënten. Zo moeten de aangesloten therapeuten het GAT schild  op hun websites plaatsen en doorlinken naar de website van de GAT. Tevens dient de therapeut in de praktijk het GAT registratie bewijs op een duidelijke waarneembare plaats te plaatsen. Het GAT adviseert de door GAT erkende beroepsorganisatie deze zaken te controleren tijdens de screening en visitatie van de complementaire therapeuten.

In cijfers

Aantal therapeuten per beroepsorganisatie 2020

CATvergoedbaar

CATcollectief

Kwaliteitstherapeuten

Zaken

Behandelde klachten in 2020

Er zijn in 2020 twee klachten ontvangen door de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. De eerste klacht is afgehandeld door de GAT-klachtenfunctionaris. De tweede klacht is niet ontvankelijk verklaard. In 2020 zijn er dus nog geen klachten bij de geschillencommissie terecht gekomen, iets dat wenselijk genoemd zou kunnen worden gezien het oplossingsgerichte karakter van de wet Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). Ook werd duidelijk hoe belangrijk het cliëntendossier is bij het behandelen van een klacht. Dit was een van de motivaties voor de GAT om toezichthouder te zijn bij de ontwikkeling van het ECD (electronisch cliënten dossier) kwaliteitspraktijk.nl dat gratis beschikbaar is gesteld in 2020. Kwaliteitspraktijk.nl is een door KIWA erkend ECD.  Het cliëntendossier speelt een belangrijke rol in het kwaliteitssysteem dat de therapeut om zichzelf heen vorm kan geven. Een Wkkgz geschilleninstantie en een beroepsorganisatie kunnen de therapeut bij staan bij het opbouwen van een dergelijk kwaliteitssysteem zoals deze omschreven wordt in de wet Wkkgz.

GAT doet al het mogelijke om zorgaanbieders en zorgzoekers te informeren over de Wkkgz. Bij communicatie naar therapeuten toe wordt onderstreept dat de Wkkgz geschilleninstantie onafhankelijk en objectief zaken bekijkt maar dat de Wkkgz voor de cliënten is ingesteld. De cliënten kunnen immers klagen, de therapeuten niet! Interessant detail: in het jaar 2021 zijn er twee uitspraken door de GAT-commissie gedaan.

De uitspraken door de GAT-geschillencommissie worden gepubliceerd op https://www.gatgeschillen.nl/uitspraken/

In cijfers

Aantal Wkkgz klachten

Klachten ontvangen

Inzet klachtenfunctionaris

Commissie zittingen

Kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitspraktijk.nl is een non-profit initiatief ontwikkeld onder toezicht van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) in 2020. Kwaliteitspraktijk is ingericht naar de richtlijnen van de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) is NEN-conform en is een KIWA erkend ECD

Waarom een gratis ECD?

Een aantal wetten heeft GAT doen inzien dat het nodig is om voor GAT-therapeuten een gratis toegankelijk ECD te ontwikkelen. Gezien alle wettelijke ontwikkelingen trekt GAT de conclusie dat het niet meer zo slim is als de therapeut het alleen doet. De Wabvpz (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg), de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg), de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders), de Europese privacy regelgeving van de AVG (Algemene verordening gegevensverwerking) en de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) dragen bij tot dit inzicht. Het is in het algemeen belang van de beroepsgroep dat deze geheel in de lijn van de Wkkgz verder professionaliseert en kwaliteitspraktijk.nl is een belangrijke tool voor GAT-therapeuten in deze professionaliseringsslag waar zij laagdrempelig gebruik van kunnen maken en gewend aan kunnen raken.

 

Informeren en voorlichten

Gratis bijscholing webinars

GAT bestuursvoorzitter Jethro van der Wilk heeft in 2020 meegewerkt aan de bijscholing webinar: ECD Electronisch cliënten dossier waarin het ECD www.kwaliteitspraktijk.nl verder werd uitgelegd aan geregistreerde GAT-therapeuten. 

Kwaliteitsinstrumenten

GAT was toezichthouder over de ontwikkeling van kwaliteitsysteem.nl Dit platform wordt door alle GAT-therapeuten gebruikt. Deze software faciliteert de registervorming voor de erkende beroepsorganisaties. Met de kwaliteitsysteem.nl software kunnen GAT-erkende beroepsorganisaties een register per beroepsorganisatie bijhouden. Deze software is op een server geplaatst die volledig voldoet aan de veiligheidseisen NEN-7510 en alle verbindingen worden versleuteld (encrypted) tot stand gebracht (SSL). Alle dossiers van de therapeuten worden veilig en digitaal opgeslagen in een datacenter in Nederland. Een belangrijk detail is dat elk register ‘eigen’ login gegevens heeft.

Ook kunnen GAT-therapeuten hierin hun profiel zoals die getoond wordt op het losstaande en beveiligde register van de beroepsorganisatie bewerken.

Naar kwaliteitsysteem.nl

 

 

 

Hoogachtend,


Jethro van der Wilk – bestuursvoorzitter