Jaarverslag 2021

30 mei 2022, Zoetermeer, Nederland
Het openbare jaarverslag 2021 van de stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)

Het vierde jaar

De ontwikkelingen in 2021

Sinds de instelling van de GAT in december 2017 heeft de GAT zich geprofileerd als een alternatief gespecialiseerde rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie. In 2021 waren er 3500 therapeuten geregistreerd bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.

Volgens de prognose zal de GAT in 2023 de geschilleninstantie zijn van meer dan 5000 alternatieve therapeuten. Er zullen 3 beroepsorganisaties door de GAT erkend zijn. Namelijk CATcollectief, CATvergoedbaar en Complementaire Kwaliteitstherapeuten.

3500

Geregistreerde therapeuten

3

Erkende beroepsorganisaties

Actief in de sector

Voorlichtende rol tijdens de coronacrisis

GAT heeft in 2021 actief gewerkt aan professionalisering van de alternatieve / complementaire sector. In 2021 is er een aantal speerpunten dat een hoofdrol heeft gespeeld bij de verdere inrichting van de GAT: Ten eerste zijn er 7 klachten ontvangen en behandeld door de GAT in 2021. Daarnaast heeft de GAT voor 3500 geregistreerde therapeuten actief een voorlichtende rol gespeeld gedurende de coronacrisis. Na elke persconferentie hadden therapeuten veel vragen. Welke maatregelen waren nu wel of niet van toepassing op de alternatieve gezondheidszorg? De GAT heeft op cruciale momenten onderzoek gedaan en contact gelegd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om tot duidelijke antwoorden en richtlijnen te komen die actief met de geregistreerde GAT-therapeuten werden gedeeld op de nieuws pagina van onze website.

Beroepsorganisaties

GAT-erkende beroepsorganisaties 2021

 

In 2021 waren drie beroepsorganisaties door de GAT erkend

 

Als een complementair therapeut aansluiting zoekt bij de GAT moet deze eerst erkend worden bij een door GAT erkende beroepsorganisatie. Alle GAT-therapeuten werken op hbo-niveau. De toelatingseisen bij ‘vergoedbare’ beroepsorganisaties zijn een 3- tot 4 jarige complementaire beroepsopleiding en voldoen aan de PLATO-norm.

Een opvallende tendens is dat GAT-therapeuten die wel voldoen aan de eisen van zorgverzekeraars er niet altijd meer voor kiezen om met vergoedingen te werken. De gedachte dat alleen vergoedbare therapeuten goede kwaliteit van zorg leveren is hierdoor achterhaald geraakt. Deze therapeuten willen wel aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie en daarmee voldoen aan wetgeving, kwaliteitsstandaarden en beroepsvoorwaarden.

GAT houdt de geregistreerde therapeuten voor dat het kwaliteitsdenken sinds de invoering van de Wkkgz steeds belangrijker wordt. In het GAT-Kwaliteitsplan krijgt de alternatieve therapeut die al langer werkzaam is de gelegenheid om verder te groeien in competenties en krijgt de therapeut non-profit Kwaliteitsintrumenten waarmee de praktijk verder geprofessionaliseerd kan worden. Dit is een unieke kans voor solistische ZZP’ers in een sector die pas kort ‘echt’ serieus wordt genomen door de invoering van de Wkkgz.

GAT wijst de beroepsorganisatie bij erkenning op de taak van de beroepsorganisatie. Het GAT stelt dat de erkende beroepsorganisaties moeten controleren of de aangesloten therapeuten zich houden aan de richtlijnen die de Wkkgz aangegeven heeft. Zo zal de beroepsorganisatie controleren of de aangesloten alternatieve therapeuten zorgen voor duidelijke communicatie naar hun cliënten. De geschillencommissie moet laagdrempelig toegankelijk zijn voor de cliënten. Zo moeten de aangesloten therapeuten het GAT- schild  op hun websites plaatsen en doorlinken naar de website van de GAT.  Ook moet de therapeut in de praktijk het GAT-registratie bewijs op een duidelijke waarneembare plek tonen. Het GAT adviseert de door GAT erkende beroepsorganisatie dit te controleren tijdens de visitatie van de  therapeuten.

In cijfers

Aantal therapeuten per beroepsorganisatie 2021

CATvergoedbaar

CATcollectief

Kwaliteitstherapeuten

Zaken

Behandelde klachten in 2021

Er zijn in 2021 7 klachten ontvangen door de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Drie klachten zijn afgehandeld door de GAT-klachtenfunctionaris. Twee klachten zijn niet ontvankelijk verklaard. Twee klachten konden niet worden opgelost door bemiddeling van de GAT-klachtenfunctionaris. In 2021 zijn er twee zittingen gehouden door de GAT-geschillencommissie. Het was voor het eerst sinds de instelling van de GAT in 2017 dat de GAT-geschillencommissie bij elkaar kwam voor een zitting. Deze zittingen waren belangrijk voor de GAT want werken is leren. Beide uitspraken van de commissievoorzitter zijn geanalyseerd en geanonimiseerd gepubliceerd:

Lees hier Uitspraak GAT Dossiernr: GD0001-2021

Lees hier Uitspraak GAT Dossiernr: GD0003-2021

Het cliëntendossier is belangrijk bij het behandelen van een klacht. Dit was een van de motivaties voor de GAT om in 2021 toezichthouder te zijn van het ECD (electronisch cliënten dossier) kwaliteitspraktijk.nl dat gratis beschikbaar is gesteld in 2020. Kwaliteitspraktijk.nl is een door KIWA erkend ECD. Het cliëntendossier speelt een belangrijke rol in het kwaliteitssysteem dat de therapeut om zichzelf heen vorm kan geven. Een Wkkgz geschilleninstantie en een beroepsorganisatie kunnen de therapeut bij staan bij het opbouwen van een dergelijk kwaliteitssysteem.

De uitspraken door de GAT-geschillencommissie worden gepubliceerd op gatgeschillen.nl/uitspraken

GAT-geschillencommissie

Werken is leren

Werken is leren gaat ook zeker op voor de therapeuten die zijn aangesloten bij de GAT en de GAT zelf. Vandaar dat het houden van de eerste zitting en het doen van een eerste bindende uitspraak een belangrijke mijlpaal is, al is het natuurlijk heel positief dat de meeste klachten worden opgelost doordat de klachtenfunctionaris met partijen een oplossing zoekt. Opvallend was dat de GAT-beroepscode die in 2019 is geschreven (en verbonden is aan het GAT-tuchtrecht) een belangrijke rol speelde.

Het lezen van gepubliceerde uitspraken bij geschillen kan voor (alternatieve) zorgaanbieders, zorgzoekers, beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, opleiders en geïnteresseerden leerzaam en interessant zijn. De Wkkgz is meer dan oudere vormen van klacht- (en tucht)recht oplossingsgericht; gericht op het vinden van een oplossing voor de klager. Het is mooi om in de praktijk te zien dat als de GAT-klachtenfunctionaris de klacht niet heeft kunnen oplossen, de GAT-geschillencommissie met een geheel objectieve blik na het horen van de klacht en het verweer, vast kan stellen in hoeverre de alternatieve therapeut gehandeld heeft zoals van een redelijk handelend alternatieve zorgverlener verwacht mag worden.

De geanalyseerde en geanonimiseerde uitspraken door de GAT-geschillencommissie worden in vergaderingen met collega geschillencommissie SGRC besproken om ervan te leren. GAT maakt samen met de SGRC deel uit van de stichting SUGZ en voldoet hiermee aan de eis van gezamenlijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. GAT onderhoudt voor de stichting de website geschillendossier.nl waar gelinkt wordt naar uitspraken van alle erkende geschilleninstanties in de zorg.

In cijfers

Aantal Wkkgz klachten

Klachten ontvangen

Oplossing klachtenfunctionaris

Commissie zittingen

Kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitspraktijk.nl is een non-profit initiatief dat in 2021 onder toezicht stond van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Kwaliteitspraktijk is een electronisch cliënten dossier ingericht naar de richtlijnen van de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) is NEN-conform en is een KIWA erkend ECD

Waarom een gratis ECD?

Een aantal wetten heeft GAT doen inzien dat het nodig is om voor GAT-therapeuten een gratis toegankelijk ECD te ontwikkelen. Gezien alle wettelijke ontwikkelingen trekt GAT de conclusie dat het niet meer zo slim is als de therapeut het alleen doet. De Wabvpz (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg), de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg), de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders), de Europese privacy regelgeving van de AVG (Algemene verordening gegevensverwerking) en de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) dragen bij tot dit inzicht. Het is in het algemeen belang van de beroepsgroep dat deze geheel in de lijn van de Wkkgz verder professionaliseert en kwaliteitspraktijk.nl is een belangrijke ‘tool’ voor GAT-therapeuten in deze professionaliseringsslag waar zij laagdrempelig gebruik van kunnen maken en gewend aan kunnen raken.

 

gatregisteropleidingen.nl

In 2021 is het platform gatregisteropleidingen.nl (GRO) van start gegaan. Op deze website kunnen alternatieve therapeuten en beroepsorganisaties GRO-erkende scholing vinden zoals alternatieve beroepsopleidingen, modules en bij- en nascholingen. GAT Register Opleidingen is met zorg ontwikkeld onder supervisie van toezichthouder stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) en maakt onderdeel uit van het CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten), de mede-oprichter van de GAT. Alle door de GAT erkende beroepsorganisaties zijn deelnemende beroepsorganisaties bij GRO. De screeningcommissie van GRO erkent opleiders en scholing in de alternatieve sector. Op die manier is voor iedereen duidelijk welke opleidingen erkend zijn bij welke beroepsorganisatie.

Kwaliteitswet Wkkgz als kompas

GAT is toezichthouder van dit register waarin opleiders en hun scholing(en) met de Kwaliteitswet Wkkgz als kompas op waarde worden geschat. In de evaluatie van de Wkkgz van Nivel wordt de overheid aanbevolen de alternatieve sector beter te structureren / informeren in samenwerking met beroepsorganisaties en koepels. GRO werkt hieraan actief mee door opleiders in onze branche op kwaliteit te beoordelen en opleiders bij te staan in deze professionaliseringsslag.

 

Nieuwe wet Wtza en de gevolgen

De Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) verplicht alle alternatieve therapeuten zich vanaf 1 januari 2022 te melden bij de overheid voordat zij mogen beginnen / doorgaan met het verlenen van zorg. Therapeuten moeten laten zien dat zij aan de Wkkgz voldoen door het beantwoorden van een aantal vragen. Wat vraagt de Wkkgz naast een Wkkgz-klachtenregeling? Er wordt bijvoorbeeld omschreven dat de zorgverlener ‘goede zorg’ verleent waarmee impliciet eisen worden gesteld zoals het jaarlijks opstellen van een opleidingsplan (bestaande uit bijscholing of opleidingen) waarmee de kennis up to date blijft. Therapeuten met een account op GRO kunnen dit opleidingsplan samenstellen door een overzicht aan geschikte (bij)scholing op te slaan in hun account op GRO. Therapeuten krijgen een account via de deelnemende beroepsorganisatie en betalen hier geen extra kosten voor.

Naar gatregisteropleidingen.nl

Kwaliteitsinstrumenten

GAT is toezichthouder over de ontwikkeling van kwaliteitsysteem.nl Dit platform wordt door alle GAT-therapeuten gebruikt. Deze software faciliteert de registervorming voor de erkende beroepsorganisaties. Met de kwaliteitsysteem.nl software kunnen GAT-erkende beroepsorganisaties een register per beroepsorganisatie bijhouden. Deze software is op een server geplaatst die volledig voldoet aan de veiligheidseisen NEN-7510 en alle verbindingen worden versleuteld (encrypted) tot stand gebracht (SSL). Alle dossiers van de therapeuten worden veilig en digitaal opgeslagen in een datacenter in Nederland. Een belangrijk detail is dat elk register ‘eigen’ login gegevens heeft.

Ook kunnen GAT-therapeuten hierin hun profiel zoals die getoond wordt op het losstaande en beveiligde register van de beroepsorganisatie bewerken.

Naar kwaliteitsysteem.nl

 

Informeren en voorlichten

Gratis Wtza-bijscholing webinars

GAT bestuursvoorzitter Jethro van der Wilk heeft in 2021 meegewerkt aan een driedelige bijscholing webinar: Maak je praktijk Wtza-klaar  met als onderwerpen: 30 september 2021 Het ECD Electronisch Cliënten Dossier kwaliteitspraktijk.nl , 14 oktober 2021 kwaliteitsysteem.nl en op 28 oktober 2021 gatregisteropleidingen.nl

Tijdens deze drie webinars is er aan de bij GAT geregistreerde therapeuten verder uitgelegd hoe zij gebruik kunnen maken van deze drie platformen en hoe zij met hulp van deze ‘tools’ kunnen voldoen aan wetgeving.

 

 

 

Hoogachtend,


Jethro van der Wilk – bestuursvoorzitter