Jaarverslag 2023

29 mei 2024, Zoetermeer, Nederland
Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)

 

Dit jaarverslag is tevens gepubliceerd op https://www.geschillendossier.nl/jaarverslagen/

Het zesde jaar

De grootste alternatieve geschilleninstantie

 

Sinds de instelling van de GAT in december 2017 heeft de GAT zich geprofileerd als een alternatief gespecialiseerde rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie. In 2023 waren er 5500 therapeuten geregistreerd bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.

Volgens de prognose zal de GAT in 2025 de geschilleninstantie zijn van meer dan 7000 alternatieve therapeuten. Er zullen 3 beroepsorganisaties door de GAT erkend zijn. Namelijk CATcollectief, CATvergoedbaar en Complementaire Kwaliteitstherapeuten.

5500

Geregistreerde therapeuten

3

Erkende beroepsorganisaties

Samenwerking alternatief + regulier

Samenwerking met andere Wkkgz geschilleninstanties

Sinds 2019 werkt GAT samen onder de koepel SUGZ Stichting Uitspraken Geschilleninstanties Zorg (kvk 67058043) met als platform geschillendossier.nl een voor iedereen gratis toegankelijke website waar alle uitspraken van de actief deelnemende geschilleninstanties worden gepubliceerd. De gepubliceerde uitspraken op deze website bevatten analyses van deze uitspraken ter bevordering van de jurisprudentie. De deelnemende Wkkgz geschilleninstanties hebben koepeloverleg om van elkaar en van de Wkkgz te leren en daarmee een eenduidige geschillenbeslechting te bevorderen. De GAT heeft zich in 2023  samen met de SGRC actief ingezet om de geschilleninstanties te verenigen. Hierdoor werken momenteel 9 erkende Wkkgz geschilleninstanties onder de koepel samen. Bijzonder is dat er onder deze koepel op een spontane wijze samenwerking tussen zorgorganisaties in de reguliere en de alternatieve sector is bewerkstelligd. Ook zijn geschilleninstanties door IGJ geadviseerd om hun jaarverslagen op de site te publiceren.

Vertegenwoordiging van de alternatieve sector

Gesprekspartner ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

In 2019 is de GAT uitgenodigd om met het ministerie van VWS in gesprek te gaan over de publicatie en de analyse van de uitspraken van de geschilleninstanties op 1 plaats en in 2022 heeft GAT gesproken met het ministerie over het verdiepende onderzoek dat naar de geschilleninstanties verricht werd. In 2023 is de SUGZ uitgenodigd door het ministerie van VWS om in 2024 in gesprek te gaan over hoe de door de KWINK groep gesignaleerde knelpunten in de Wkkgz op een doelmatige en effectieve wijze op te lossen. De GAT is bestuurslid van de SUGZ en levert een bijdrage aan de verdere uitwerking van de Wkkgz en de ontwikkeling van het landschap aan Wkkgz-geschilleninstanties  in Nederland als gesprekspartner van het ministerie van VWS.

GAT-erkende Beroepsorganisaties

GAT-erkende beroepsorganisaties 2023

 

In 2023 waren drie beroepsorganisaties door de GAT erkend

 

Samenwerking met beroepsorganisaties is in de ogen van GAT essentieel voor een Wkkgz-koepel. Het is niet de taak van de geschilleninstantie om de praktijk en website van de geregistreerde zorgverleners te controleren. De verantwoordelijkheid voor de vindbaarheid van een klachtenregeling ligt bij de zorgverlener en hun beroepsorganisatie. Een beroepsorganisatie kan hierin stimuleren en in overleg met de geschilleninstantie zorgen dat de cliënt op een juiste manier wordt geïnformeerd.

GAT-uitspraken worden door de beroepsorganisaties gedeeld met de erkende therapeuten. Het lezen en bestuderen van deze uitspraken kan worden ingezet als geldige bij- en nascholing. Zo blijft de alternatieve zorgverlener leren van de Wkkgz.

Door de snelle groei van de door GAT erkende beroepsorganisaties wordt de verantwoordelijkheid van de samenwerking van organisaties onder de GAT steeds groter

In cijfers

Aantal therapeuten per beroepsorganisatie 2023

CATvergoedbaar

CATcollectief

Kwaliteitstherapeuten

Zaken

Behandelde klachten in 2023

Er zijn in 2023 5 klachten ontvangen door de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. 4 klachten zijn afgehandeld door de GAT-klachtenfunctionaris. 1 klacht is niet ontvankelijk verklaard. In 2023 is er geen zitting nodig geweest van de commissie.

Klachten ontvangen

Niet ontvankelijk

Oplossing mediator

Commissie zittingen

Disciplinair college

GAT-tuchtcollege

Sinds 2019 heeft de GAT een eigen tuchtcollege ingesteld met een daaraan gekoppelde beroepscode. Een collectieve tuchtrechtregeling wordt aan beroepsorganisaties als voorwaarde gesteld door zorgverzekeraars die deze organisaties erkennen waardoor vergoedingen van behandelingen van erkende therapeuten middels het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar deels kunnen worden vergoed. In 2023 zijn er geen zaken in behandeling genomen door dit disciplinair college. Wel vormt de GAT-beroepscode een belangrijke leidraad.

erkende alternatieve scholing

Samenwerking GRO

In 2021 is het platform gatregisteropleidingen.nl (GRO) van start gegaan. Op deze website kunnen alternatieve therapeuten en beroepsorganisaties GRO-erkende scholing vinden zoals alternatieve beroepsopleidingen, modules en (PLATO) bij- en nascholingen. GAT Register Opleidingen is met zorg ontwikkeld onder supervisie van toezichthouder stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) en maakt onderdeel uit van het GAT. Alle door de GAT erkende beroepsorganisaties zijn deelnemende beroepsorganisaties bij GRO. De screeningcommissie van GRO erkent opleiders en scholing in de alternatieve sector. Op die manier is voor iedereen duidelijk welke opleidingen erkend zijn bij welke beroepsorganisatie. Op dit platform werken deelnemende beroepsorganisaties, opleidingsinstituten en therapeuten samen aan het herstructureren van alternatief onderwijs in Nederland!

Bij GRO kan de opleider opleidingen laten accrediteren/erkennen voor deelnemende beroepsorganisaties, een degelijke beroepsverzekering afsluiten en een GAT-klachtenregeling voor opleiders afnemen die is ingesteld volgens het Wkkgz-model. De opleider heeft hiermee verzorgd dat er niet alleen een klachtencommissie bijeen geroepen kan worden maar dat een onafhankelijke GAT-klachtenfunctionaris eerst oplossingsgericht het gesprek aangaat met de klagende student en de beklaagde opleider/docent.

Kwaliteitsinstrumenten

kwaliteitsysteem.nl

GAT is toezichthouder over de ontwikkeling van kwaliteitsysteem.nl Dit platform wordt door alle GAT-therapeuten gebruikt. Deze software faciliteert de registervorming voor de erkende beroepsorganisaties. Met de kwaliteitsysteem.nl software kunnen GAT-erkende beroepsorganisaties een register per beroepsorganisatie bijhouden. Deze software is op een server geplaatst die volledig voldoet aan de veiligheidseisen NEN-7510 en alle verbindingen worden versleuteld (encrypted) tot stand gebracht (SSL). Alle dossiers van de therapeuten worden veilig en digitaal opgeslagen in een datacenter in Nederland. Een belangrijk detail is dat elk register ‘eigen’ login gegevens heeft. Ook kunnen GAT-therapeuten hierin hun profiel zoals die getoond wordt op het losstaande en beveiligde register van de beroepsorganisatie bewerken. Het kwaliteitsysteem is kosteloos beschikbaar voor de bij de GAT geregistreerde zorgprofessionals.

Gelijkwaardige positie naast de reguliere zorg

Medewerking KWINK onderzoek

De Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten vertegenwoordigt op bijeenkomsten op het ministerie de alternatieve sector en heeft actief meegewerkt aan onderzoek door onderzoeksbureau KWINK. De GAT was 1 van 16 door de overheid erkende Wkkgz-geschilleninstanties die door de KWINK groep waren geselecteerd om mee te werken aan verdiepend onderzoek naar het functioneren van de geschilleninstanties.

In 2023 is het eindrapport van de KWINK groep gepubliceerd.

De GAT levert hiermee een bijdrage aan een nieuwe tijdsgeest waarin de alternatieve zorg een gelijkwaardige positie naast de reguliere zorg in mag nemen en behouden.

 

 

Hoogachtend,


Jethro van der Wilk – bestuursvoorzitter