De procedure
In het kort wordt hierna de klachtenprocedure omschreven. Voor meer informatie over de wijze van indienen en de procedure, verwijzen wij u graag naar Geschillenreglement GAT 3.3 van het GAT.

1. Klacht indienen
U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Naast de melding per brief of per e-email is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website. U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke klachtenfunctionaris. Alle betrokkenen krijgen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen. Wij streven er naar om in zoveel mogelijk zaken een hoorzitting te plannen zodat iedereen zijn of haar verhaal nader kan toelichten.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. De uitspraak is bindend. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke gevolgen dit heeft voor de betrokkenen. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

Geschilleninstantie alternatieve en complementaire zorg

  

Bitnami