Ik heb een klacht, wat nu?

Volg het stappenplan

 

GAT adviseert u om uw onvrede of klacht over uw behandeling eerst met uw behandelaar te bespreken. Vaak lost dit het probleem op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een misverstand kan een gesprek verheldering brengen. Komt u er samen toch niet uit of laat de situatie het niet toe het te bespreken? Volg dan onderstaand stappenplan. Ook vindt u op deze pagina informatie over de procedure en vindt u een formulier waarmee u direct een klacht kunt indienen. 

1. Dien de klacht in

Dien de klacht in bij GAT. De gratis toegankelijke en onafhankelijke klachtenfunctionaris zet zich in om samen met u en de therapeut tot een oplossing te komen.

2. De geschillencommissie

Komen u en de therapeut niet tot een oplossing ? Betaal het klachtengeld (€50) en dien de opnieuw in bij de commissie. Het klachtengeld ontvangt u terug indien u in het gelijk wordt gesteld.

3. Commissie doet uitspraak

Beide partijen worden tijdens de zitting gehoord door de GAT-geschillencommissievoorzitter. De GAT-geschillen- commissievoorzitter doet een passende en bindende uitspraak.

Wat kan ik verwachten van de procedure?

 

In het GAT-geschillenreglement is de procedure van de GAT omschreven. Hier leest u echter wat meer over de klachtenprocedure zodat u eenvoudig wat kennis kunt opdoen hierover. Het indienen van een klacht bij de GAT kost u geen geld. De GAT-klachtenfunctionaris werkt voor u gratis (de kosten over de activiteiten van de klachtenfunctionaris zijn voor de therapeut die hiervoor een verzekering heeft afgesloten). Het is mogelijk dat de beklaagde therapeut een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten en ervoor kiest een jurist of advocaat in te huren die de therapeut bijstaat gedurende dit proces. Als u een raadsman wilt inhuren die u bijstaat tijdens dit proces dan is dit ook mogelijk. Hiermee voorkomt u eventueel (een ervaring van) procedurele ongelijkheid. Deze kosten draagt u zelf, u bent hiervoor verzekerd of u kunt bij een laag inkomen hiervoor kosteloos terecht bij het Juridisch Loket. Dat is een initiatief van het ministerie van justitie en veiligheid. De klachtenfunctionaris gaat bemiddelen tussen u en uw therapeut. De GAT-klachtenfunctionaris doet aan mediation en heeft tot doel om, indien mogelijk, samen tot een oplossing te komen. Wist u dat u het klachtenfunctionaris traject over zou kunnen slaan als u helemaal niet meer gelooft in een oplossing? Dit kunt u aangeven in onderstaand klachtenformulier. Wij adviseren echter altijd eerst te proberen samen met de GAT-klachtenfunctionaris oplossingsgericht het klachtentraject in te gaan. Mocht u niet met behulp van de GAT-klachtenfunctionaris tot een oplossing komen dan kunt u de klacht voorleggen aan de GAT-geschillencommissie. Dit kost €50 klachtengeld, dat u terug ontvangt als u in het gelijk wordt gesteld. U kunt conform de Wkkgz aanvullend een schadeclaim indienen tot €25.000. Voor het indienen van een schadeclaim wordt geen aanvullend klachtengeld in rekening gebracht. Deze schadeclaim moet goed onderbouwd worden: welke schade heeft u precies geleden en hoe komt u tot deze berekening? De commissie zal een zitting organiseren waarbij u en de beklaagde therapeut aanwezig kunnen zijn. De klager en de beklaagde hebben dan de mogelijkheid om hun verhaal te doen. De geschillencommissie zal vervolgens een passende uitspraak doen als er tenminste tijdens de zitting niet alsnog een oplossing is gevonden voor uw klacht. De uitspraak van de geschillencommissie (inclusief de eventuele toekenning van de schadeclaim) is bindend en kan in beginsel niet ook nog aan de civiele rechter worden voorgelegd. Dat wil zeggen dat de klager juridisch gebonden is zich aan de uitspraak van de commissie te houden. De klager en/of beklaagde kan er wel voor kiezen deze uitspraak aan de civiele rechter voor te leggen. Voor dat u uw klacht indient willen wij u er tenslotte nog op wijzen dat er alternatieve procedures zijn, zoals de gang naar de rechter. Wij adviseren hierover juridisch advies in te winnen indien u hier meer over te weten wilt komen.

 

Dien hieronder uw klacht in

 

Hieronder wordt gevraagd om contactgegevens en een klachtomschrijving door middel van een formulier. Na ontvangst zullen de gegevens door het secretariaat worden verwerkt en doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris. Deze beoordeelt de klacht op ontvankelijkheid en initieert het contact via het opgegeven e-mailadres en later mogelijk via het opgegeven telefoonnummer. De klachtenfunctionaris zal als mediator optreden en de klacht proberen op te lossen. Klachten over erkende therapeuten die niet kunnen worden opgelost door de werkzaamheden van een klachtenfunctionaris kunnen naderhand worden doorgestuurd naar een geschillencommissie. Vul onderstaand formulier aub naar waarheid en zo duidelijk mogelijk in. Nadat het formulier is ingevuld klik dan op de button 'indienen'. Draag er zorg voor dat alle velden zijn ingevuld. Indien het formulier succesvol is ingediend wordt u doorverwezen naar een pagina waarop dit wordt bevestigd. Lukt het invullen niet of heeft u hulp nodig bij het invullen van het klachtenformulier? Neem dan contact op met het secretariaat info@gatgeschillen.nl. De ambtelijk secretaris van de GAT zal u indien nodig ondersteunen bij het formuleren van uw klacht.

Een klacht indienen

Dient u de klacht in namens uzelf of namens iemand anders?

De klachtenfunctionaris en de geschillencommissie willen zich het recht voorbehouden direct contact te nemen met de klager.

Vul hieronder het formulier in namens de klager.

Vink aan wat van toepassing is

Is de beklaagde een therapeut, docent of een opleidingsinstituut?

Bij welke beroepsorganisatie is de beklaagde aangesloten/erkend?

Wilt u eerst oplossingsgericht het traject met de GAT-klachtenfunctionaris ingaan of direct uw klacht indienen bij de geschillencommissie?

Is er sprake van aantoonbare financiële schade die u heeft geleden?

Zijn er stukken, foto's, documenten etc., die u wilt aanleveren ter onderbouwing van het geschil?

Ik kies er voor deze klacht te laten behandelen door deze geschilleninstantie in plaats van de rechtbank en leg mij neer bij de eventuele voor zowel mezelf als beklaagde bindende uitspraak van de commissie.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring, disclaimer en het GAT-geschillenreglement en GAT-tuchtreglement zoals te vinden onderaan deze pagina.