Jaarverslag 2018

21 januari, 2019, Zoetermeer, Nederland
Het openbare jaarverslag 2018 van de stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)

Het eerste jaar

De ontwikkelingen in 2018

Sinds de instelling van het GAT in december 2017 heeft het GAT zich geprofileerd als een professionele Wkkgz geschilleninstantie voor alternatieve / complementaire therapeuten

1328

Aangesloten therapeuten

3

Erkende beroepsorganisaties

Actief in de sector

GAT is in beweging

GAT heeft in 2018 gewerkt aan professionalisering van de complementaire sector. Het GAT is in beweging in de sector en onderhoudt actief contact met beroepsorganisaties, brancheorganisaties, koepels en therapeuten. Het GAT stichting bestuur onderhoudt contact met commissie voorzitter Mr. Martijn de Schepper en commissielid Mr. Suzanne van Dijsseldonk. Er wordt gewerkt aan een goede samenstelling van de commissie en hoe de klager en de therapeut in deze commissie vertegenwoordigd worden. De onafhankelijkheid van de commissie staat daarbij steeds voorop. In 2018 heeft er op aanraden van koepelorganisatie RBCZ een bestuurswissel in de stichting plaatsgevonden en is er gezocht naar de meest geschikte kandidaat als klachtenfunctionaris. Tevens onderhoudt het stichting bestuur contact met de ondersteunende cliënten organisatie Stichting Infolijn Alternatieve Geneeswijzen. Zij zetten zich in om de cliënten zo goed mogelijk te laten vertegenwoordigen gedurende het Wkkgz proces van het GAT.

Beroepsorganisaties

GAT erkende beroepsorganisaties

Als een complementair therapeut aansluiting zoekt bij het GAT moeten zij eerst erkend worden door een door het GAT erkende beroepsorganisatie. Het GAT heeft in 2018 drie beroepsorganisaties erkend. Bij deze erkenning is het belangrijk dat het screeningsproces, toelatingsbeleid en het beroepscompetentieprofiel van de organisaties goed bekeken worden. Twee van deze beroepsorganisaties zijn tevens erkend door koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De therapeuten aangesloten bij deze beroepsorganisaties werken op HBO niveau en hebben vaak een 3- tot 4- jarige complementaire beroepsopleiding gevolgd. GAT onderhoudt goed contact met de erkende beroepsorganisaties en wijst de beroepsorganisatie bij erkenning op de taak van de beroepsorganisatie. Het GAT stelt dat de erkende beroepsorganisaties moeten controleren of de aangesloten therapeuten zich houden aan de richtlijnen die de Wkkgz aangegeven heeft. Zo zal de beroepsorganisatie controleren of de aangesloten complementaire therapeuten zorgen voor duidelijke communicatie naar hun cliënten. Immers de geschillencommissie moet laagdrempelig toegankelijk zijn voor de cliënten. Zo moeten de aangesloten therapeuten het GAT schild  op hun websites plaatsen en doorlinken naar de website van het GAT. Tevens dient de therapeut in de praktijk het GAT bewijs van inschrijving op een duidelijke waarneembare plaats te plaatsen. Het GAT adviseert de door GAT erkende beroepsorganisatie deze zaken te controleren tijdens de visitatie van de complementaire therapeuten.

In cijfers

Aantal therapeuten per beroepsorganisatie

CAT Complementair

CAT Collectief

Shiatsu Vereniging Nederland

Video

Doelstellingen van het GAT

Commissie voorzitter Mr. Martijn de Schepper licht toe wat de doelstellingen zijn van het GAT. Een van de doelen van het GAT is zo laagdrempelig mogelijk te zijn naar zorgaanbieders en hun cliënten. Dit bereiken wij door de doelgroepen te informeren, juist voor te lichten en door de aansluitkosten zo laag mogelijk te maken. De Stichting GAT is een non profit organisatie die kostbesparend werkt door geen geld uit te geven aan dure kantoren, multimedia bedrijven en personeel. In plaats daarvan werkt men op oproepbasis. Daarnaast wordt de geschillencommissie deskundig en vakkundig ingericht. Het CAT wil deskundig en goedkoop zijn. In 2018 heeft de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve therapeuten deze doelen bereikt.

Zaken

Wkkgz uitspraken

Er zijn in 2018 geen klachten ontvangen door de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. De therapeuten aangesloten bij het GAT zijn verplicht het GAT schild op de website te plaatsen en door te linken naar de website van het GAT. Zodoende is het GAT laagdrempelig bereikbaar mocht de cliënt een klacht hebben. Tevens dient de aangesloten therapeut het GAT bewijs van inschrijving op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijkruimte te tonen. Het bevestigt het doel wat GAT voor ogen heeft: professionalisering van de complementaire zorg. Het GAT doet al het mogelijke om zorgaanbieders en zorgzoekers te informeren over de Wkkgz. Zo heeft de bestuursvoorzitter in 2018 een lezing gegeven op de Internationaal Therapeut Beurs met als onderwerpen: ”Het Wkkgz proces” en ”Hoe voorkom ik een klacht?”. Bij communicatie naar therapeuten toe wordt onderstreept dat de Wkkgz geschilleninstantie onafhankelijk en objectief zaken bekijkt maar dat de Wkkgz voor de cliënten is ingesteld. De cliënten kunnen immers klagen, de therapeuten niet! Zodra de geschillencommissie uitspraken heeft gedaan dan worden deze gepubliceerd op https://www.gatgeschillen.nl/uitspraken/

In cijfers

Aantal Wkkgz klachten

Klachten ontvangen

Uitspraken

Analyses

Erkende geschilleninstanties

1 platform voor Wkkgz uitspraken

De bestuursvoorzitter was 16 november 2018 aanwezig bij de bijeenkomst van erkende geschilleninstanties op het Ministerie. Deze bijeenkomst had als onderwerp het tot stand brengen van 1 gezamelijk platform waarop alle erkende geschilleninstanties de geanonimiseerde uitspraken kunnen delen. Ook het GAT zal zich maximaal inzetten voor het bereiken van dit doel, en ziet naast de verplichting hiertoe ook de noodzaak hiervan in: het is belangrijk dat zowel de zorgzoekers als de zorgaanbieders op eenvoudige wijze de geanonimiseerde en geanalyseerde uitspraken in kunnen zien. Tijdens de bijeenkomst bleek dit nog niet al te gemakkelijk te realiseren. Uit de bespreking kwam de wens naar voren de uitspraken te gaan delen op een platform van een patiënten organisatie. Op de bijeenkomst heeft het GAT aangegeven dat de kosten belangrijk zijn voor het GAT: GAT wil laagdrempelig blijven voor de zorgaanbieder. Het GAT vindt dat de instanties inderdaad moeten samenwerken, met behoud van eigen identiteit.

Mr. Marco de Bluts is in 2018 toegetreden in de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten als klachtenfunctionaris. Mr. de Bluts is een uitstekende advocaat met een hart voor de cliënt. Hij brengt gewicht mee in het GAT en kan met een volledig open en onafhankelijke blik de zorgaanbieder en de klager tegemoet treden. 

Mr. Marco de Bluts, Klachtenfunctionaris – GAT

Informeren en voorlichten

Wkkgz Informatie video’s

Om de bezoekers van de website van de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten zo goed mogelijk te informeren heeft het GAT informatie video’s uitgebracht. In deze video’s lichten commissievoorzitter Mr. Martijn de Schepper en commissielid Mr. Suzanne van Dijsseldonk de bezoekers voor over het GAT, de Wkkgz en de klachtenprocedure. Ook is er aandacht voor de sterke en zwakkere kanten van de complementaire sector in Nederland. Het GAT zal steeds blijven werken aan goede voorlichting.

De informatie video’s zijn te bekijken op https://www.gatgeschillen.nl/gat-videos/

Jethro van der Wilk is in 2018 ingesteld als bestuursvoorzitter van de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Jethro zet zich al jaren in voor de complementaire sector en weet wat de complementaire therapeut en hun cliënten beweegt.

Jethro van der Wilk, Bestuursvoorzitter – GAT

Openbaar

Zichtbaarheid, vindbaarheid en transparantie

Om te voldoen aan de richtlijnen van de Wkkgz heeft het GAT in 2018 gewerkt aan zichtbaarheid, vindbaarheid en transparantie. Zo wordt dit jaarverslag openbaar op de website van het GAT gepubliceerd waardoor elke bezoeker van de website zich kan laten informeren over de ontwikkelingen binnen het GAT. Deze informatie kan van waarde zijn voor zowel aangesloten als niet aangesloten behandelaars en voor bezoekers die goede zorg zoeken. De website van het GAT wordt tevens zorgvuldig ingericht en is goed vindbaar op Google door een goede SEO optimalisatie. Zo staat de website bijvoorbeeld op de eerste pagina in Google organic met zoekresultaten als iemand ”geschilleninstantie alternatieve zorg” intikt. Er blijft gewerkt worden aan het verspreiden van de juiste informatie naar alternatieve / complementaire therapeuten, mensen die complementaire zorg zoeken en iedereen die op zoek is naar informatie over de Wkkgz.

GAT GESCHILLEN

Samenvattend

2018 was een succesvol eerste jaar voor de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Wij zullen ons maximaal inzetten om de Wkkgz zo zorgvuldig mogelijk tot uitvoering te brengen en daarmee de complementaire sector te professionaliseren. 

 

Hoogachtend,


Jethro van der Wilk – bestuursvoorzitter