Jaarverslag 2022

29 mei 2023, Zoetermeer, Nederland
Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)

Het vijfde jaar

De grootste alternatieve geschilleninstantie

 

Sinds de instelling van de GAT in december 2017 heeft de GAT zich geprofileerd als een alternatief gespecialiseerde rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie. In 2022 waren er 4500 therapeuten geregistreerd bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.

Volgens de prognose zal de GAT in 2024 de geschilleninstantie zijn van meer dan 6000 alternatieve therapeuten. Er zullen 3 beroepsorganisaties door de GAT erkend zijn. Namelijk CATcollectief, CATvergoedbaar en Complementaire Kwaliteitstherapeuten.

4500

Geregistreerde therapeuten

3

Erkende beroepsorganisaties

Samenwerking alternatief + regulier

Samenwerking met andere Wkkgz geschilleninstanties

Sinds 17 juni 2019 werkt GAT samen onder de koepel SUGZ Stichting Uitspraken Geschilleninstanties Zorg (kvk 67058043) met als platform geschillendossier.nl een voor iedereen gratis toegankelijke website waar alle uitspraken van de actief deelnemende geschilleninstanties worden gepubliceerd. De gepubliceerde uitspraken op deze website bevatten analyses van deze uitspraken ter bevordering van de jurisprudentie. De deelnemende Wkkgz geschilleninstanties komen 2 keer per jaar bij elkaar om tijdens dit koepeloverleg van elkaar en van de Wkkgz te leren en daarmee een eenduidige geschillenbeslechting te bevorderen. De GAT heeft zich in 2022  samen met de SGRC actief ingezet om de geschilleninstanties te verenigen. Hierdoor werken momenteel 8 erkende Wkkgz geschilleninstanties onder de koepel samen. Bijzonder is dat er onder deze koepel op een spontane wijze samenwerking tussen zorgorganisaties in de reguliere en de alternatieve sector is bewerkstelligd.

Beroepsorganisaties

GAT-erkende beroepsorganisaties 2022

 

In 2022 waren drie beroepsorganisaties door de GAT erkend

 

Als een complementair therapeut aansluiting zoekt bij de GAT wordt deze eerst erkend bij een door GAT erkende beroepsorganisatie. Alle GAT-therapeuten werken op hbo-niveau. De toelatingseisen bij ‘vergoedbare’ beroepsorganisaties zijn een 3- tot 4 jarige complementaire beroepsopleiding en voldoen aan de PLATO-norm.

In het GAT-Kwaliteitsplan krijgt de alternatieve therapeut  de gelegenheid om verder te groeien in competenties en krijgt de therapeut non-profit Kwaliteitsintrumenten waarmee de praktijk verder geprofessionaliseerd kan worden. Dit is een unieke kans voor solistische ZZP’ers in een sector die pas kort ‘echt’ serieus wordt genomen.

GAT wijst de beroepsorganisatie bij erkenning op de taak van de beroepsorganisatie. Het GAT stelt dat de erkende beroepsorganisaties controleren of de aangesloten therapeuten zich houden aan de richtlijnen die de Wkkgz aangegeven heeft. Zo zal de beroepsorganisatie controleren of de aangesloten alternatieve therapeuten zorgen voor duidelijke communicatie naar hun cliënten. De geschillencommissie is laagdrempelig toegankelijk voor de cliënten. Zo plaatsen de aangesloten therapeuten het GAT-schild op hun websites en linken die door naar de website van de GAT.  De therapeut toont het GAT-registratie bewijs op een duidelijke waarneembare plek in de praktijk. Het GAT adviseert de door GAT erkende beroepsorganisatie dit te controleren tijdens de visitaties.

Samenwerking met beroepsorganisaties is in de ogen van GAT essentieel voor een Wkkgz-koepel. Het is niet de taak van de geschilleninstantie om de praktijk en website van de geregistreerde zorgverleners te controleren. De verantwoordelijkheid voor de vindbaarheid van een klachtenregeling ligt bij de zorgverlener en hun beroepsorganisatie. Een beroepsorganisatie kan hierin stimuleren en in overleg met de geschilleninstantie zorgen dat de cliënt op een juiste manier wordt geïnformeerd.

GAT-uitspraken worden door de beroepsorganisaties gedeeld met de erkende therapeuten. Het lezen en bestuderen van deze uitspraken kan worden ingezet als geldige bij- en nascholing. Zo blijft de alternatieve therapeut leren van de Wkkgz.

In cijfers

Aantal therapeuten per beroepsorganisatie 2022

CATvergoedbaar

CATcollectief

Kwaliteitstherapeuten

Zaken

Behandelde klachten in 2022

Er zijn in 2022 12 klachten ontvangen door de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. 7 klachten zijn afgehandeld door de GAT-klachtenfunctionaris. 3 klachten zijn niet ontvankelijk verklaard. 1 klacht kon niet worden opgelost door bemiddeling van de GAT-klachtenfunctionaris en 1 klacht werd door de klager ingetrokken tijdens het klachtenproces. In 2022 is er 1 zitting georganiseerd door de GAT-geschillencommissie waarvan de geanonimiseerde uitspraak hieronder is te lezen:

Lees hier Uitspraak GAT Dossiernr: GD00010-2022

GAT-geschillencommissie

Werken is leren

Werken is leren gaat ook zeker op voor de therapeuten die zijn aangesloten bij de GAT en de GAT zelf. Vandaar dat het houden van zittingen en het doen van bindende uitspraken belangrijk is, al is het natuurlijk heel positief dat de meeste klachten worden opgelost doordat de GAT-klachtenfunctionaris met beide partijen een oplossing zoekt.

Het lezen van gepubliceerde uitspraken bij geschillen kan voor (alternatieve) zorgaanbieders, zorgzoekers, beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, opleiders en geïnteresseerden informatief, leerzaam en interessant zijn.

De geanalyseerde en geanonimiseerde uitspraken door de GAT-geschillencommissie worden in vergaderingen met collega geschillencommissie SGRC besproken om ervan te leren. GAT maakt samen met de SGRC deel uit van de stichting SUGZ en voldoet hiermee aan de eis van gezamenlijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. GAT onderhoudt voor de stichting de website geschillendossier.nl waar gelinkt wordt naar uitspraken van alle erkende geschilleninstanties in de zorg.

Klachten ontvangen

Niet ontvankelijk

Oplossing mediator

Commissie zittingen

Kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitspraktijk.nl is een non-profit initiatief dat in 2022 onder toezicht stond van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Kwaliteitspraktijk is een electronisch cliënten dossier ingericht naar de richtlijnen van de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) is NEN-conform en is een KIWA erkend ECD

ECD en het klachtentraject

Het cliëntendossier is belangrijk bij het behandelen van een klacht. Hierin documenteert de zorgverlener namelijk de behandeling en bewaart de behandelaar belangrijke documenten zoals de behandelovereenkomst tussen de therapeut en de cliënt. Bij een klacht of ontevredenheid heeft de cliënt de mogelijkheid om elektronische inzage in het cliëntendossier op te vragen bij de alternatieve therapeut. Dit was een van de motivaties voor de GAT om in 2022 toezichthouder te zijn van het ECD (electronisch cliënten dossier) kwaliteitspraktijk.nl dat gratis beschikbaar is gesteld in 2020. Kwaliteitspraktijk.nl is een door KIWA erkend ECD. Het cliëntendossier speelt een belangrijke rol in het kwaliteitssysteem dat de therapeut om zichzelf heen vorm kan geven. Een Wkkgz geschilleninstantie en een beroepsorganisatie kunnen de therapeut bij staan bij het opbouwen van een dergelijk kwaliteitssysteem.

GAT-tuchtcollege

Sinds 2019 heeft de GAT een eigen tuchtcollege ingesteld met een daaraan gekoppelde beroepscode. Een collectieve tuchtrechtregeling wordt aan beroepsorganisaties als voorwaarde gesteld door zorgverzekeraars die deze organisaties erkennen waardoor vergoedingen van behandelingen van erkende therapeuten middels het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar deels kunnen worden vergoed. Als er een klacht wordt ingediend bij de GAT dan onderzoekt GAT eerst of de klacht valt onder het Wkkgz-klachtrecht of het tuchtrecht. De GAT-beroepscode bleek ook in het jaar 2022 een belangrijke leidraad bij de beoordeling van de commissievoorzitter tijdens de zitting.

Klachtenregeling alternatieve opleiders

In 2022 is 1 klacht ingediend over een geregistreerde opleider. GRO-opleiders zijn aangesloten bij gatregisteropleidingen.nl Op dit platform kan de opleider opleidingen laten accrediteren/erkennen voor deelnemende beroepsorganisaties, een degelijke beroepsverzekering afsluiten en een GAT-klachtenregeling afnemen die is ingesteld volgens de richtlijnen van de Wkkgz. De opleider heeft hiermee verzorgd dat er niet alleen een klachtencommissie bijeen geroepen kan worden maar dat een onafhankelijke GAT-klachtenfunctionaris eerst oplossingsgericht het gesprek aangaat met de klagende student en de beklaagde opleider/docent. We hebben in 2022 kunnen zien dat er voor het eerst gebruik is gemaakt van deze faciliteiten. Fijn dat de mediator tot een oplossing kwam!

Kwaliteitsinstrumenten

GAT is toezichthouder over de ontwikkeling van kwaliteitsysteem.nl Dit platform wordt door alle GAT-therapeuten gebruikt. Deze software faciliteert de registervorming voor de erkende beroepsorganisaties. Met de kwaliteitsysteem.nl software kunnen GAT-erkende beroepsorganisaties een register per beroepsorganisatie bijhouden. Deze software is op een server geplaatst die volledig voldoet aan de veiligheidseisen NEN-7510 en alle verbindingen worden versleuteld (encrypted) tot stand gebracht (SSL). Alle dossiers van de therapeuten worden veilig en digitaal opgeslagen in een datacenter in Nederland. Een belangrijk detail is dat elk register ‘eigen’ login gegevens heeft.

Ook kunnen GAT-therapeuten hierin hun profiel zoals die getoond wordt op het losstaande en beveiligde register van de beroepsorganisatie bewerken.

Naar kwaliteitsysteem.nl

 

Gelijkwaardige positie naast de reguliere zorg

Vertegenwoordiging op het ministerie

De Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten vertegenwoordigt op bijeenkomsten op het ministerie de alternatieve sector en heeft actief meegewerkt aan onderzoeken door onderzoeksbureaus NIVEL, KWINK en SIGNIFICANT. De GAT onderhoudt contact met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is in 2022 uitgenodigd door het ministerie om het verloop van het onderzoek naar het functioneren van Wkkgz-geschilleninstanties te bespreken. De geschilleninstantie GAT levert hiermee een bijdrage aan een veranderende tijdsgeest waarin de alternatieve zorg een gelijkwaardige positie naast de reguliere zorg in mag nemen en behouden.

 

 

Hoogachtend,


Jethro van der Wilk – bestuursvoorzitter